Jump to content

Правила Рыбной Ловли


Recommended Posts

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету рибного господарства України

15 лютого 1999 р. N 19

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 квітня 1999 р. за N 269/3562

ПРАВИЛА

любительського і спортивного рибальства

Правила любительського і спортивного рибальства (далі - Правила рибальства) розроблені відповідно до Закону України "Про тваринний світ" та Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1126, і регламентують норми лову (добування), заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних живих ресурсів, мінімальний розмір риб та інших водних живих ресурсів, умови проведення спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше.

1. Район дії Правил рибальства

1.1. Дія цих Правил рибальства поширюється на всі водні об'єкти України (далі - водойми) та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків (за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено).

1.2. Район дії Правил рибальства охоплює водойми таких умовних регіонів:

а) Чорноморський;

б) Азовський;

в) внутрішні водойми.

1.2.1. До Чорноморського регіону належать:

Чорне море в межах територіальних вод з затоками, бухтами, лиманами:

ріки, які впадають у Чорне море, з їх придатковими системами (озерами, затоками, каналами, протоками, водосховищами, які мають постійну або тимчасову сполучність з рікою, плавнями та тимчасовими водними об'єктами, а також - усіма притоками у межах поширення максимальних паводків ріки), в таких межах:

- р. Дніпро - від місця впадіння у Дніпровський лиман до греблі Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла Інгульця до с. Велика Олександрівка;

- р. Південний Буг - від місця впадіння у Бузький лиман до с. Голоскове Миколаївської області включно;

- р. Інгул - від гирла до с. Чернишівка Миколаївської області включно;

- р. Дністер з рукавом Турунчук, а також Кучурганське водосховище в межах Одеської області;

- р. Дунай, включаючи озеро Сасик і Стенсівсько-Жебріянські плавні;

- усі внутрішні водойми Автономної Республіки Крим;

- інші внутрішні водойми в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

1.2.2. До Азовського регіону належать:

Азовське море, Керченська протока, Сиваш та інші затоки, бухти і лимани;

(абзац другий пункту 1.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

річки, які впадають в Азовське море, з їх придатковими системами в таких межах:

- р. Берда - до греблі Бердянського водосховища;

- р. Кальміус - до греблі Павлопольського водосховища;

- річки Великий і Малий Утлюк, включаючи обвідний канал, який з'єднує їх з морем;

- інші річки, які впадають в Азовське море на території України від витоку до гирла.

1.2.3. До регіону внутрішніх водойм належать:

всі водойми України, за винятком водойм Чорноморського та Азовського регіонів.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, що використовуються в цих Правилах рибальства, мають таке значення:

водойми - сформовані природою або створені штучно об'єкти ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);

внутрішні водойми - озера, річки та їх придаткові системи, водосховища, ставки, канали, а також технічні водні об'єкти;

придаткові системи водойм - непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені;

рибогосподарські водойми - водні об'єкти, які використовуються чи можуть використовуватись для вирощування та лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів;

рибогосподарські водойми загального користування - водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах загального використання водних живих ресурсів без надання спеціального дозволу на їх використання та без закріплення цих водних об'єктів за окремими особами;

рибогосподарські водойми спеціального користування - водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах надання спеціального дозволу на використання водних живих ресурсів та із закріпленням (або без такого) цих водних об'єктів за окремими особами;

водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.

До їх числа належать:

прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

круглороті;

морські ссавці;

водні безхребетні, у тому числі молюски, головоногі, черевоногі, двостулкові;

ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

водорості, вищі водні рослини;

спеціальне використання водних живих ресурсів - усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах (їх ділянках) загального користування), що здійснюються з їх вилученням з природного середовища;

любительське і спортивне рибальство - вилов риби, добування водних безхребетних у спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання (за умови дотримання встановлених правил рибальства та водокористування);

промислове рибальство - вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства;

користувачі водних живих ресурсів - підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси;

дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства - документ, що видається за плату органами рибоохорони на право здійснення любительського і спортивного рибальства за умов спеціального використання водних живих ресурсів на спеціально визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках);

природно-заповідний фонд - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання;

прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони відповідної ширини уздовж річки, моря, навколо водойм, на якій установлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони;

забруднювальна речовина - речовина, що спричиняє погіршення якості води;

маломірні судна - плавзасоби, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства судновласника;

меліоративний лов - вилучення певної кількості окремих видів водних живих ресурсів з метою кількісної та якісної оптимізації їх складу та покращення стану водних екосистем;

води транскордонні - водні об'єкти, які розташовані на кордоні або перетинають кордони щонайменше двох країн;

б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче від водопідпірної споруди (греблі).

3. Загальні положення

3.1. Любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або добування (далі - лов) заборонені цими Правилами рибальства.

3.2. Любительське і спортивне рибальство (далі - любительське рибальство) на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

3.3. Любительське рибальство на окремих водоймах або їх ділянках (далі - водойми) в місцях концентрації (скупчення) риб, водних безхребетних здійснюється на засадах їх спеціального використання за спеціальними дозволами органів рибоохорони.

3.4. Водойми та умови використання водних живих ресурсів для любительського рибальства визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

На окремих водоймах, де науково-дослідні організації не проводять дослідження, обґрунтовані пропозиції щодо визначення водойм для любительського рибальства вносяться іхтіологічними службами органів рибоохорони.

3.5. Дозволи на право здійснення любительського рибальства на засадах спеціального використання водних живих ресурсів видаються органами рибоохорони.

3.6. За видачу дозволів справляється плата, розмір якої встановлюється Укрдержрибгоспом за узгодженням з Мінфіном.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

3.7. Нормативи плати за вилов риби в порядку здійснення спеціального використання водних живих ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3.8. Водойми можна надавати в установленому законодавством порядку громадським організаціям для здійснення любительського рибальства на договірних засадах.

3.9. Громадські організації, що об'єднують громадян, які займаються любительським рибальством, діють на підставі своїх статутів (положень), цих Правил рибальства і у відповідності до законодавства України.

3.10. Для створення сприятливих умов любительського рибальства та надання відповідних послуг рибалкам - любителям на ізольованих водоймах місцевого значення або ділянках таких водойм можуть створюватись в установленому законодавством порядку культурні рибні господарства (далі - КРГ).

Створюються такі господарства за погодженням з органами рибоохорони. Розпорядження цими водоймами здійснюється відповідно до статті 8 Водного кодексу.

Режим любительського рибальства в КРГ встановлюється користувачами цих господарств.

Правила рибальства на водойми КРГ не поширюються.

Розмір плати за лов риби в КРГ встановлюється користувачами цих господарств.

Користувачами (засновниками) КРГ можуть бути фізичні або юридичні особи всіх форм власності.

3.11. На водоймах, визначених для любительського рибальства, забороняється промислове рибальство.

На таких водоймах, як виняток, дозволяється проведення відлову старшовікових груп риб, меліоративного і контрольного лову водних живих ресурсів, відлову риби з метою запобігання її загибелі, заготівлі плідників для риборозведення.

Лов зазначених водних живих ресурсів здійснюється постійно або тимчасово у порядку їх спеціального використання.

3.12. Об'єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено цими Правилами рибальства.

3.13. Громадяни, які займаються любительським рибальством, зобов'язані:

виконувати вимоги цих Правил рибальства;

підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

мати при собі документи, що дають право на риболовлю на окремих водоймах, де впроваджено лов риби за дозволами, і пред'являти їх працівникам органів рибоохорони або інших уповноважених на те органів за їх вимогою;

не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах.

3.14. Забороняється:

застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя та способи лову, які не передбачені цими Правилами рибальства;

перебувати на водоймі або поблизу її з вибуховими та отруйними речовинами, а також - зі знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу їх;

продаж фізичними та юридичними особами, які не мають на це дозволу, сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами рибальства;

продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості;

миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм;

зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок біля населених пунктів та випадків конечної потреби (шторм, туман, аварія тощо);

організація змагань з рибальства в період нересту риби;

пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам, по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас);

пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених органами рибоохорони нерестовищами в період нересту - всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних живих ресурсів;

лов морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України;

вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову правилами рибальства;

вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об'єктів лову, які є в цих знаряддях тощо;

проведення без погодження з органами рибоохорони та без дозволу Мінекобезпеки акліматизації (реакліматизації), переселення і розведення нових для фауни України або генетично змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм тощо.

3.15. Забороняється лов водних живих ресурсів:

із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також - способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах електростанцій;

у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо;

у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження);

з незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера (за винятком веслових човнів);

з човнів або інших плавзасобів на промислових ділянках, закріплених за користувачами водних живих ресурсів, а також на відстані від берега більш як 3 км в Чорному морі і 1,5 км - в Азовському морі;

у верхніх б'єфах гребель на відстані ближче ніж за 500 метрів, а в нижніх - на відстані в межах, встановлених п. 4.13 цих Правил рибальства;

поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони;

у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;

у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств;

на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіоактивно забруднених унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

на зимувальних ямах;

з криги на ділянках водойм, закріплених за рибодобувними організаціями - на відстані більш як за 500 метрів від берега;

на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволене любительське рибальство;

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) з човнів та інших плавучих засобів у Чорному та Азовському морях;

(пункт 3.15 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

без наявності відповідних документів, що дають право на здійснення лову в окремих водоймах.

(пункт 3.15 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4. Здійснення любительського рибальства

4.1. Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється:

на водоймах загального користування - безкоштовно;

на водоймах, наданих громадським об'єднанням для організації любительського рибальства:

членам таких об'єднань - за їх членськими квитками;

іншим громадянам - за платними відловлювальними картками, які видаються цими об'єднаннями. Вартість таких карток встановлюється громадськими об'єднаннями за погодженням з фінансовими органами Автономної Республіки Крим або відповідної області та з органами рибоохорони;

на водоймах, де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги - за платними дозволами, що видаються органами рибоохорони.

Установлення плати за рибальство з берега допускається тільки на річках, площа водозбору яких не перевищує 50 тис. квадратних кілометрів.

Право безплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):

інвалідам I та II груп;

учасникам війн та збройних конфліктів;

учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій, а також дітям до 16 років.

(пункт 4.1 доповнено новою частиною першою згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229,

у зв'язку з цим пункт 4.1 вважати

відповідно частиною другою цього пункту)

Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів, за винятком видів, пойменованих в п. 4.10 цих Правил рибальства, є літній період, у строки від скресання криги і до льодоставу (за винятком забороненого нерестового періоду), дозволяється:

4.1.1. На водоймах загального користування - з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку, та спінінгом.

(пункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.1.2. На водоймах, на яких впроваджене платне рибальство:

з берега або з човна вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом.

(пункт 4.1.2 в редакції наказу Міністерства

аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.1.3. На водоймах, наданих громадським об'єднанням для організації любительського рибальства:

членам громадських об'єднань за їх членськими квитками з берега і човнів вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом;

іншим особам - забороняється;

особи, пойменовані в пункті 4.1.2 цих Правил рибальства, мають право на безоплатний лов риби з берега і човна.

4.1.4. Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється тільки з берега.

4.2. Любительський лов риби в зимовий період (від льодоставу до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше N 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків:

на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями - не більше п'яти на рибалку;

на водоймах, де впроваджене платне рибальство - не більше десяти на рибалку.

4.3. Підводне полювання на риб дозволяється:

гарпунними рушницями без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів:

на ділянках водойм, визначених органами рибоохорони для проведення любительського рибальства;

при наявності посвідчення підводного мисливця.

Підводне полювання здійснюється з обов'язковим дотриманням вимог цих Правил рибальства щодо строків, місць лову, норми вилову, наявності документів на право лову, сплати за дозволи та водні живі ресурси.

(пункт 4.3 в редакції наказу Міністерства

аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.4. В нерестовий заборонний період любительське рибальство може бути дозволено органами рибоохорони на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

4.5. Лов безхребетних дозволяється:

усіх безхребетних - ручним збиранням, а також:

креветок, гамаруса, мотиля - однією підсакою з діаметром не більше 70 см;

мотиля - однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см без застосування механічних пристроїв;

мідії, черевоногого молюска рапана - щипцями, підсакою з діаметром не більше 70 см, підводним ловом без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів;

раків - раколовкою - "хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою;

"розщіпом" - не більше п'яти снастей на ловця.

Забороняється лов раків у нерестовий період, під час линьки і виношування ікри, а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Терміни заборони на лов раків установлюються місцевими органами рибоохорони і доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

(пункт 4.5 в редакції наказу Міністерства

аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.6. Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі таких видів у таких кількостях:

Об'єкти лову

(добування)

Водойми

загального

користування

Водойми, закріплені за громадськими

об'єднаннями, а також ті, де впроваджене

платне рибальство

риба (кг)

3

5

раки (шт)

30

50

мідії (кг)

5

8

рапана (шт)

10

20

креветки (кг)

1

2

Вивезення з водойми риби та безхребетних - як у свіжому, так і в обробленому вигляді, - незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

Останній абзац пункту 4.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної

політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.7. Застосування живої насадки - живця на рибальських снастях дозволяється із числа тих видів риб, які не перелічені в додатку цих Правил рибальства.

Відлов живця дозволяється на водоймах підсакою діаметром не більше 100 см або "хваткою" ("павуком") розміром 1 х 1 м з вічком сіткового полотна не більше 10 мм.

4.8. Централізована заготівля живця та кормових організмів для акваріумного риборозведення з метою їх реалізації провадиться за спеціальними дозволами, які видаються органами рибоохорони за плату, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 N 231.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

4.9. Лов водних безхребетних (мотиль, гамарус, волохокрилець, дафнія, циклоп, артемія та інші види) дозволяється безкоштовно, на водоймах загального користування, на відведених органами рибоохорони ділянках для застосування як наживки при риболовлі або для потреб акваріумного риборозведення в кількості не більше 0,1 кг на ловця за добу.

4.10. Забороняється любительський лов таких видів водних ссавців, риб і водних безхребетних:

- дельфінів, тюленів, усіх видів осетрових та їх гібридів, лосося, камбали-калкан (в Чорному морі), вирезуба, кутума, шемаї (в Чорноморському регіоні), річкової міноги, форелі, харіуса, чопа, рибця звичайного, вусача (крім нижнього Дніпра), минька, всіх видів крабів, устриць та інших видів, занесених до Червоної книги України.

4.11. Забороняться лов риби і водних безхребетних, менших за розміри, вказані в додатку цих Правил рибальства.

4.12. Максимально дозволений прилов риб і раків, менших за встановлений розмір, допускається всіма видами дозволених цими Правилами рибальства любительських знарядь лову за підрахунком поштучно, не більше 30 % від загального улову за видами, вказаними в додатку цих Правил рибальства.

4.13. Забороняється лов риби, добування водних тварин протягом усього року:

4.13.1. В Чорному морі з лиманами і пониззями річок:

а) перед гирлом р. Дунай на ділянках шириною 1 км в обидва боки від кожного рукава й гирла, відлічуючи від середини фарватера, на 5 км углиб моря, а також безпосередньо в р. Дунай та Стенсівсько-Жебріянських плавнях в акваторіальних межах Дунайського біосферного заповідника;

б) в Дністровському лимані:

- перед гирлами річок Дністер та Турунчук на відстані 2 км праворуч і ліворуч від гирел і на 2 км в бік лиману;

- на ділянці від гирла ріки Турунчук вздовж західного берега до міста Білгород-Дністровський на відстані 1 км вглиб лиману;

- перед гирлом, яке з'єднує Дністровський лиман з морем - на відстані 1 км в обидва боки від гирла, на 2 км углиб моря і на 1 км усередину приморської частини Дністровського лиману від Кароліно-Богазької коси і на 1 км в обидва боки від гирла;

- у Карагольській затоці;

в озері Ялпуг - у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу села Тополине і протилежний берег на 5 км від південної межі с. Виноградівка;

в озері Кагул - від риборозплідника рибгоспу ім. Шмідта на 2 км уздовж берега в бік м. Рені та на 500 м углиб озера, включаючи протоку Руська;

в озері Кугурлуй - від каналу Тобачел Ренійського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м;

у верхів'ях Хаджибейського лиману - від лінії, яка з'єднує північний край с. Щорсове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка;

у верхів'ях озера Сасик - від лінії, яка з'єднує південні межі селищ Борисівка та Трапівка, до гирл річок Кагільник та Сарага і углиб цих річок до автошляхових мостів на трасі Татарбунари - Жовтий Яр;

в) на річці Південний Буг:

на ділянці від греблі Олександрівської ГЕС на протязі 4 км униз за течією (Миколаївська область);

на ділянці в межах м. Первомайська від впадання р. Кодима вниз річкою до краю міської межі;

у притоці Синюха на ділянці від Первомайського заводу будматеріалів до впадання в р. Південний Буг;

г) на річці Дніпро:

на відстані 10 км униз за течією від греблі Каховської ГЕС;

на Львівській ямі (на 700 м униз і на 100 м угору від пристані с. Львів);

на ділянці нижче за лінію від Верхньо-Касперівського маяка через протоки на щоглу Червоної Хати і далі на верхів'я затоки Глаголь на південь до виходу протоки Джигірка, включаючи Щучу Забич, і далі - на материковий берег, і в Дніпровському лимані - перед гирлами ріки Дніпро по лінії, що йде від гирла балки біля східного краю с. Широка Балка, через лиман у точці 4,5 км на захід від рибоприймального пункту в с. Рибальче, на Станиславській ямі (навпроти села Станислав) тощо.

4.13.2. Азовське море з лиманами і пониззями річок, що до нього впадають:

від мису Довгий в Арабатській затоці до бухти Шовковиця в Казантипській затоці на відстані 8 км береговою лінією;

від села Каменське до бухти Насир в Арабатській затоці на відстані 15 км береговою лінією;

від фортеці до північної межі с. Соляне на Арабатській стрілці;

від мису Чагани на схід до пансіонату військрадгоспу "Азовський" на відстані 18 км береговою лінією;

від Чорної гори мису Тархан на схід до водовипуску очисних споруд м. Керч у районі Булганацької балки.

4.13.3. Внутрішні водойми:

у Дніпровських водосховищах:

Київському - перед гирлом р. Тетерів на ділянці, обмеженій з боку водосховища лінією, що йде від південної межі с. Страхолісся водною межею Дніпровсько-Тетерівського держлісомисливського господарства до північної межі с. Сухолуччя річкою Тетерів до с. Приборськ.

Канівському:

- на відстані 5 км вниз від греблі Київської ГЕС;

- в затоці "Річище" вниз, від греблі до гатки;

- в затоці "Галерне" на всій акваторії.

Кременчуцькому:

- на відстані 5 км нижче від греблі Канівської ГЕС до створу пристані "Тарасова гора";

- верхній вхід до урочища "Озеро Криве";

- в затоках:

Сульській - від острова "Жовнинська круча" - село Мозоліївка вгору до гирла річки Сула;

Цибульницькій - від острова "Московська гора" траверзою на протилежний берег і вгору до гирла річки Цибульник;

- перед гирлом річки Вільшанка на відстані 500 м від гирла в обидві сторони та вглиб водосховища;

- в Липівському державному орнітологічному заказнику в межах: від залізничного моста вгору паралельно до суднового ходу, вздовж лівого берега на відстані 400 м за острови Копилові і далі в напрямку с. Кедина Гора;

- у Роському іхтіологічному заказнику у межах: від гирла річки Рось до с. Межиріч із затоками і заплавами;

(пункт 4.13.3 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

Дніпродзержинському:

- на відстані 10 км униз від греблі Кременчуцької ГЕС;

- у відрізі ріки Псел від нижнього закінчення острова Волчек у районі колишнього села Редути догори, паралельно до суднового ходу, на русловий маяк біля гирла р. Псел і до створу N 9;

- у Ворсклянській затоці - лінією: Кишеньковське лісництво - с. Великий Курган, від нього - на лівий берег (колишнє с. Вереміївка), далі вгору до шосейного мосту на трасі "Світлогорськ - Кобеляки" біля с. Лучки.

Дніпровському:

- на відстані 5 км - униз від греблі Дніпродзержинської ГЕС до автошляхового мосту в м. Дніпродзержинську;

- у балці Велика Осокорівка - від гирла на створі, обмеженому насосною станцією водопроводу "Дніпро - Західний Донбас" - траверзою на протилежний берег угору за течією до траси "Москва-Сімферополь", включаючи всі балки та затоки;

- в балці Вороній - від с. Мар'ївка Синельниківського р-ну - униз за течією, включаючи острови Великий і Малий Махорет з прилеглими ділянками шириною 50 м.

Каховському:

- на дільниці від греблі Дніпровської ГЕС старим і новим руслами до залізничних мостів через водосховище в м. Запоріжжя, за винятком дільниці по старому руслу р. Дніпро, від гранітного кар'єру до затоки "Вирва";

у затоках:

Капулівській - від лінії: мис в с. Капулівка - мис в с. Олексіївка - насосна станція колгоспу ім. К. Маркса - вглиб затоки;

Новопавлівський- від лінії: мис у районі зони відпочинку м. Нікополя, включаючи Зелений острів, - західна межа смт. Червоногригор'ївка - углиб затоки;

Рогачицький - від лінії: мис в с. Рогачик - с. Сергіївка, угору до автостради Запоріжжя - Нова Каховка.

на внутрішніх водоймах Кучугур:

а) від східної межі с. Іванівка до пристані Енергодар - у 500-метровій прибережній смузі, включаючи Іванівські кучугури та їх внутрішні водойми;

б) від лінії ЛЕП до Водянського ковша у 500-метровій прибережній смузі, включаючи внутрішні водойми Водянських кучугур;

в) в кілометровій зоні навколо Великих кучугур і Малих кучугур;

у водосховищах:

Дністровському:

- перед гирлами річок, що впадають у Дністровське водосховище, - на 1 км в обидва боки від гирла і углиб водосховища та на 1 км від гирла догори за течією.

Ладижинському:

- від острова в с. Сокілець до бази відпочинку Вінницького державного політехнічного університету;

- від греблі Ладижинської ГЕС до Паланської затоки правим берегом;

у річках:

- Конка - на ділянці від залізничного мосту до автошляхового мосту автомагістралі Москва - Сімферополь через цю річку;

- Ворскла - на ділянці від гирла до гужового мосту біля міста Кобеляки;

- Псел - на ділянці від гирла до залізничного мосту через цю річку біля станції Потоки;

- Цибульник - на всій її протяжності;

- Сула - на ділянці від гирла до села Бурімка правим берегом і до с. Горошино лівим берегом;

- Вільшанка - на ділянці від гирла до с. Байбузи;

- Південний Буг - на відстані 5 км від греблі Гайворонської ГЕС униз за течією;

- Оскол - на ділянці від гирла до греблі Червонооскольської ГЕС;

- Сіверський Донець - на ділянці від села Студенок до села Кам'янка Ізюмського району Харківської області;

- на ділянці від греблі ЛТЕС (м. Щастя) до гирла річки Євсуг, включаючи 1,5 км русла цієї річки вверх за течією;

- на ділянці від автошляхового мосту с. Богородичне до с. Маяки;

(пункт 4.13.3 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- від Райгородської греблі до затоки Мертвий Донець;

(пункт 4.13.3 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- Деркул - на ділянці від села Герасимівка до гирла;

- Тетерів із заплавою - на ділянці від гирла до с. Приборськ;

абзац виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної

політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- від греблі буферного водосховища в с. Нагоряни донизу на відстані 1 км;

- Бистриця Надвірнянська - на ділянці від початку до с. Пасічна Надвірнянського району;

(абзац пункту 4.13.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- Бистриця Солотвинська - на ділянці від початку до с. Монастирчани Богородчанського району;

(абзац пункту 4.13.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- Прут з притоками - в межах території Карпатського Національного природного парку;

(абзац пункту 4.13.3 в редакції наказу Міністерства

аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- Чорний Черемош і Білий Черемош з їх притоками - на ділянці від початку до села Кути Косівського району;

- Рибниця з притоками - на всій протяжності у межах Івано-Франківської області;

- Лімниця з притоками - на ділянці від витоку до шляхового мосту в с. Рівни;

- Чечва з притоками - на ділянці від витоку до впадіння в Чечвинське водосховище;

- Свіча з притоками - на ділянці від витоку до мосту у м. Вигода Долинського району;

(абзац пункту 4.13.3 в редакції наказу Міністерства

аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- Лужниця з притоками - на ділянці від витоку до шляхового мосту в с. Гошів;

- Сукіль з притоками - на ділянці від витоку до шляхового мосту в місті Болехів;

- Десна - в іхтіологічному заказнику "Кам'яна гряда" - ділянка на відстані 1 км в районі пристані м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.

4.14. Забороняться лов риби, добування водних тварин на таких водоймах у такі строки:

4.14.1. Чорноморський регіон:

р. Дунай в межах України - на 30 діб, на придатковій системі української ділянки ріки, включаючи озеро Сасик - на 60 діб (конкретні строки встановлюються щорічно з урахуванням погодних умов);

р. Дністер в межах Одеської області - з 15 квітня по 5 червня, у плавневих озерах - з 15 квітня по 15 червня;

р. Дніпро - від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка, включаючи придаткову систему цих річок* - 10 квітня по 15 червня;

р. Південний Буг - від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове - з 5 квітня по 25 травня;

____________

* Примітка: у подальшому строки заборони, встановлені для річок, поширюються також на їх придаткову систему.

р. Інгул - від гирла до с. Чернишовка - з 1 квітня по 30 червня.

в лиманах:

Дніпровському, Бузькому і Березанському - на усій акваторії - з 5 квітня по 5 червня;

Дніпровському - на відстані 1,5 км від берега углиб лиману на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну систему - з 6 червня по 15 червня;

Тілігульському, Григоріївському, Дофонівському, Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловському - з 1 травня по 15 червня;

Хаджибейському - з 15 квітня по 15 червня;

Дністровському з прилеглими плавнями - з 15 квітня по 31 липня;

Дніпровському по всій акваторії - з 5 квітня по 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу - у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему - до 15 червня;

у Кучурганському водосховищі - з 15 квітня по 15 червня;

у всіх придністровських озерах з прилеглими до них єриками і плавнями - з 15 квітня по 15 червня;

у озерах і гирлах лиманів, які з'єднують озера і лимани з морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів - на відстані 500 м в обидва боки від гирла та на 500 метрів углиб моря, озера, лиману - з 1 квітня по 31 серпня;

в усіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних у цих Правилах - з 1 квітня по 30 червня;

у всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим - з 1 квітня по 31 травня;

таких об'єктів лову:

- азово-чорноморської кефалі в морі і лиманах - з 20 серпня по 10 вересня;

- оселедця в р. Дунай і передгирловому просторі Чорного моря - в строки ступеневої заборони;

- оселедця в рр. Дністер, Турунчук і Дністровському лимані - в строки ступеневої заборони;

- бичка в Чорному морі - з 1 травня по 15 червня;

- глоси в Чорному морі (крім Каркінітської затоки) і в лиманах - з 14 лютого до 1 травня;

абзац виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної

політики України від 01.08.2001 р. N 229)

- креветок - з 1 червня по 31 серпня;

- мідії - з 1 червня по 30 серпня.

4.14.2. Азовський регіон:

в усіх річках з їх придатковими системами - з 1 квітня по 31 травня;

в Азовському морі, Керченській протоці і затоці Сиваш: камбали-глоси - з 1 січня по 31 травня, креветок - з 1 липня по 31 липня.

4.14.3. Регіон внутрішніх водойм:

на період нересту риби:

у всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і Рівненської областей - з 1 квітня по 10 червня;

(абзац третій пункту 4.14.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

в річках, притоках і озерах Закарпатської області - з 25 березня по 15 травня і з 1 вересня по 31 грудня;

р. Дністер з усіма притоками - з 1 квітня по 10 червня;

у всіх інших річках та їх кореневих водах - з 1 квітня по 20 травня, а в придаткових - з 1 квітня по 30 червня;

на зимувальних ямах - з 1 листопада до закінчення зимового періоду (перелік і межі зимувальних ям, строки заборони лову на яких щорічно затверджуються управліннями або інспекціями рибоохорони і доводяться до відома населення інспекціями рибоохорони через засоби масової інформації);

на окремих ділянках у таких межах:

у водосховищах:

Київському - з 1 листопада до 30 червня:

- від греблі насосної станції на річці Ірпінь на відстані 3 км в обидві сторони і вглиб водосховища;

Кременчуцькому - з 1 листопада по кінця весняної заборони на ділянці від острова Червоний (48-й буй) вгору до 72-го буя шириною по руслу Дніпра 1 км;

Дніпровському - з 1 березня по 31 серпня:

- в балці "Гадюча" (Малишовка) від гирла до вершини;

- у Самарській затоці на ділянці від Усть-Самарського автошляхового мосту вгору за течією до створу: мис с. Одинківка - Кремська затока;

- з 1 квітня по 31 серпня в балках:

Мала Осокорівка - від гирла до вершини балок Капустяна і Дубова;

Вільна - від гирла до селища Відрадне.

Крачуновське - з 1 квітня по 31 серпня:

- від гирла річки Боковенька до с. Христофорівка:

- на річці Боковій - з 1 квітня по 31 серпня, від гирла до с. Софігейківка.

З 1 листопада по 20 травня в річках:

- Десна - від Чернігівського залізничного мосту до автошляхового мосту в с. Шестовиця;

- перед гирлами річок Снов та Убідь - в обидва боки на відстані 1 км від гирл;

- Убідь - з усіма рукавами від гирла до смт. Сосниця.

5. Контроль за дотриманням Правил рибальства

5.1. Контроль за дотриманням Правил рибальства здійснюють органи рибоохорони та інші спеціально уповноважені на те органи, а також громадські інспектори рибоохорони та громадські інспектори з охорони довкілля.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

5.2. До системи органів рибоохорони входять:

Головне управління охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства (Головрибвод);

басейнові управління охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства (басейнові управління рибоохорони);

інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства (інспекції рибоохорони);

структурні підрозділи відтворення водних живих ресурсів, їх акліматизації.

5.3. Органи рибоохорони, що здійснюють охорону, відтворення і державний контроль використання водних живих ресурсів, відповідно до законодавства, мають право:

визначати водойми для організації любительського рибальства, надавати дозволи на його здійснення;

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень в охороні, використанні і відтворенні водних живих ресурсів;

перевіряти документи на право використання водних живих ресурсів, зупиняти судна, інші плавучі і наземні транспортні засоби та у разі потреби проводити їх огляд, а також речей, знарядь рибальства і добутих водних живих ресурсів;

доставляти осіб, що порушують законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, до органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ;

у встановленому законодавством порядку застосовувати спеціальні засоби захисту та вогнепальну табельну зброю;

вилучати у осіб, які порушили законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, знаряддя лову, плавучі та транспортні засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно вилучені водні живі ресурси, а також відповідні документи;

використовувати фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжні засоби для розкриття порушень законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і запобігання цим порушенням;

викликати громадян і посадових осіб для надання усних аби письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

складати протоколи і в установленому порядку розглядати справи про адміністративні правопорушення законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів у зоні юрисдикції України, гідротехнічні споруди (крім забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим охорони), а також території природно-заповідного фонду України з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

(абзац одинадцятий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з

наказом Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 р. N 225)

брати участь у проведенні державної екологічної експертизи відповідних проектів здійснення господарської та іншої діяльності;

визначати за затвердженими в установленому законодавством порядку методиками і таксами обсяги збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства, розміри стягнень за незаконне добування (збирання) або знищення цінних видів риб та водних живих ресурсів;

подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

визначати терміни заборони на лов (добування) водних живих ресурсів на підставі обґрунтувань, що подаються науково-дослідними організаціями.

(пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

З метою створення сприятливих умов для нересту риби та відтворення інших водних живих ресурсів зазначені терміни можуть бути перенесені на 10 днів в той чи інший бік (залежно від гідрометеорологічних умов), без зміни загальної тривалості періоду заборони;

дозволяти у заборонений період здійснення любительського лову риби та водних безхребетних обмеженою кількістю визначених знарядь лову, за винятком місць нересту риби, зимівлі або масового скупчення водних живих ресурсів.

6. Відповідальність за порушення Правил рибальства

6.1. Особи, винні в порушенні цих Правил рибальства, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

6.2. Шкода, заподіяна громадянами України, іноземцями та особами без громадянства незаконним (з порушенням Правил рибальства) виловом, добуванням або знищенням цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах, відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32.

6.3. Застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення цих Правил рибальства.

6.4. Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають вилученню в установленому законодавством порядку.

В. о. начальника Головрибводу

О. М. Степаненко

Додаток

до п. 4.11 Правил любительського і спортивного рибальства

Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями

Види риб і водних

безхребетних

На рибогосподарських водоймах у таких регіонах:

внутрішніх

водоймах

Чорноморському

Азов-

ському

р. Дунай з придатковою

системою, передгирловому просторі, оз. Сасик

Барабуля

-

8,5

-

8,5

Берш

28

-

-

25

Бичок

-

11

-

8

Білий амур

40

45

-

-

Білизна

30

40

-

35

Вугор

50

50

-

-

В'язь

28

24

22

22

Головень

24

28

-

-

Камбала-глоса

-

15

-

17

Карась

-

10

-

-

Карась сріблястий

-

15

-

-

Катран

-

85

-

-

Кефаль

-

20

-

20

Кефаль-піленгас

-

38

-

33

Короп

25

25

-

25

Лин

20

20

13

17

Лящ

32

30

20

28

Мерланг

-

12

-

-

Оселедець

-

17

16

14

Підуст

25

25

-

-

Плітка

18

-

-

-

Пузанок

-

11

-

-

Рибець

-

22

-

22

Сазан

35

32

30

30

Сиг

-

25

-

-

Синець

22

24

-

24

Скумбрія

-

15

-

15

Сом

70

60

50

60

Ставрида

-

10

-

10

Судак

42

38

30

38

Тараня

18

18

-

14

Товстолоб

40

40

-

40

Чехоня

24

24

-

-

Щука

35

32

-

-

Беззубка

-

12

-

-

Креветки

-

3,5

-

-

Мідія

-

5

-

-

Перловиця

-

7

-

-

Рак

10

10

9

9

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 01.08.2001 р. N 229)

____________

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014

сори за таблицу вот ссылка http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...i?nreg=z0269-99не мешало бы это все разместить на сайте

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 372
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • 1 month later...

Да, познавательно...

Значит ловля камбалы не запрещена в Чёрном море! :) Как видно из таблицы!

Добре, а що таке Білизна?

Отбеливатель что ли? :evil:

Link to comment
Share on other sites

decadance

глоссу можно а калкана нет(пункт 4.10)

советую всем тщательно изучить, настоящие правила, а что означает пост гостя так и не понял.

Білизна скорее всего белоглазка.

Link to comment
Share on other sites

Андрей, на сколько мне известно у нас из камбалы только калкан и глосса, причем калкана (я уточнил на днях) действительно запрещается вылавливать...

Link to comment
Share on other sites

NewMaN

Ну калкан - допустим. А вот есть у нас всё же другой вид камбалы меньшего размера без шипов на задней стороне! Её мона вроде ловить. Посмотри внимательно таблицу!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

В дополнение к правилам выкладываю статью Кодекса об административных правонарушениях Украины, которая определяет ответственность за нарушение правил рыболовства.

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу

Порушення правил рибальства –

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн.).

Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.

Часто возникает вопрос имеют ли право сотрудники рыбоохраны, рыться в вещах, да имеют право проводить осмотр вещей у лица СОВЕРШИВШЕГО ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Вариант ПРАВИЛ для тех, кому легче воспринимать на русском языке

Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства и Инструкции о порядке вычисления и внесения платежей за специальное использование водных живых ресурсов при осуществлении любительского и спортивного рыболовства

N 19, 15.02.1999, Приказ, Государственный комитет рыбного хозяйства Украины

Утверждено

Приказ Государственного

комитета рыбного хозяйства

Украины 15.02.99 N 19

Правила

любительского и спортивного рыболовства

Правила любительского и спортивного рыболовства (далее -

Правила рыболовства) разработаны в соответствии с Законом Украины

"О животном мире" ( 3041-12 ) и Порядком осуществления

любительского и спортивного рыболовства, утвержденного

постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 1998 г. N

1126 ( 1126-98-п ), и регламентируют нормы лова (добычи),

запрещенные места, сроки запрещения лова (добычи) водных живых

ресурсов, минимальный размер рыб и других водных живых ресурсов,

условия проведения спортивных соревнований по рыболовству и

подводной охоте, район действия, разрешенные и запрещенные орудия

и способы лова и другое.

1. Район действия Правил рыболовства

1.1. Действие этих Правил рыболовства распространяется на все

водные объекты Украины (далее - водоемы) и их придаточную систему

в пределах, которых она достигает при максимальных паводках (за

исключением водоемов, находящихся на территории

природно-заповедного фонда, рыборазводных хозяйств, водоемов,

имеющих ограничение относительно их специального использования

(питьевые, технические и тому подобное), искусственно созданных

изолированных водоемов или их участков, на которых лов водных

живых ресурсов запрещен).

1.2. Район действия Правил рыболовства охватывает водоемы

таких условных регионов:

а) Черноморский;

б) Азовский;

в) внутренние водоемы.

1.2.1. К Черноморскому региону относятся:

Черное море в пределах территориальных вод с заливами,

бухтами, лиманами;

реки, впадающие в Черное море, с их придаточными системами

(озерами, заливами, каналами, проливами, водохранилищами, имеющими

постоянную или временную совместимость с рекой, плавнями и

временными водными объектами, а также - всеми притоками в границах

распространения максимальных паводков реки), в таких пределах:

- р. Днепр - от места впадения в Днепровский лиман до плотины

Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья Ингульца до с.Великая

Олександровка;

- р. Южный Буг - от места впадения в Бугский лиман до

с.Голосково Николаевской области включительно;

- р. Ингул - от устья до с.Чернишовка Николаевской области

включительно;

- р. Днестр с рукавом Турунчук, а также Кучурганское

водохранилище - в пределах Одесской области;

- р. Дунай, включая озеро Сасик и Стенсовско-Жебриянские

плавни;

- все внутренние водоемы Автономной Республики Крым;

- другие внутренние водоемы в пределах Одесской, Николаевской

и Херсонской областей.

1.2.2. К Азовского региону относятся:

Азовское море, Керченский пролив, Сиваш и другие заливы,

бухты и лиманы;

речки, впадающие в Азовское море, с их придаточными системами

в таких пределах:

- р. Берда - до плотины Бердянского водохранилища;

- р. Кальмиус - до плотины Павлопольского водохранилища;

- речки Большой и Малый Утлюк, включая обводный канал,

который соединяет их с морем;

- другие речки, впадающие в Азовское море на территории

Украины от истока до устья.

( Пункт 1.2.2 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

1.2.3. К региону внутренних водоемов относятся:

все водоемы Украины, за исключением водоемов Черноморского и

Азовского регионов.

2. Определение терминов

2.1. Термины, которые используются в этих Правилах

рыболовства, имеют такое значение:

водоемы - сформированные природой или созданные искусственно

объекты ландшафта или геологические структуры, где

сосредоточиваются воды (речка, озеро, море, водохранилище, канал,

водоносный горизонт);

внутренние водоемы - озера, речки и их придаточные системы,

водохранилища, ставки, каналы, а также технические водные объекты;

придаточные системы водоемов - непроточные при самом низком

уровне воды: проливы, устья, озера и другие водоемы, в том числе

те, которые временно заливаются водой в период весеннего

наводнения;

рыбохозяйственные водоемы - водные объекты, которые

используются или могут использоваться для выращивания и лова

(добычи) водных живых ресурсов или имеют значение для воссоздания

их запасов;

рыбохозяйственные водоемы общего пользования - водные

объекты, на которых осуществляется любительское и спортивное

рыболовство на условиях общего использования водных живых ресурсов

без предоставления специального разрешения на их использование и

без закрепления этих водных объектов за отдельными лицами;

рыбохозяйственные водоемы специального пользования - водные

объекты, на которых осуществляется любительское и спортивное

рыболовство на условиях предоставления специального разрешения на

использование водных живых ресурсов и с закреплением (или без

такого) этих водных объектов за отдельными лицами;

водные живые ресурсы - совокупность водных организмов, жизнь

которых невозможна без пребывания в воде.

К их числу относятся:

пресноводные, морские, анадромные рыбы на всех стадиях

развития;

круглоротые;

морские млекопитающие;

водные беспозвоночные, в том числе моллюски, головоногие,

чревоногие, двустулковые;

ракообразные, черви, иглокожие, губки, кишкополостные,

наземные беспозвоночные в водной стадии развития, другие водные

животные;

водоросли, высшие водные растения;

специальное использование водных живых ресурсов - все виды

использования водных живых ресурсов (за исключением любительского

и спортивного рыболовства в водоемах (их участках) общего

пользования), которые осуществляются с их изъятием с природной

среды;

любительское и спортивное рыболовство - вылов рыбы, добыча

водных беспозвоночных в специально определенных для этого водоемах

(их участках) с целью личного потребления (при условии соблюдения

установленных правил рыболовства и водопользования);

промышленное рыболовство - вид специального использования

водных живых ресурсов, которые пребывают в состоянии естественной

свободы, путем их изъятия (вылова, добывания, сбора) с природной

среды с целью удовлетворения потребностей населения и народного

хозяйства;

пользователи водных живых ресурсов - предприятия, учреждения

и организации независимо от форм собственности, а также граждане

Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые используют

водные живые ресурсы;

разрешение на право осуществления любительского и спортивного

рыболовства - документ, который выдается за плату органами

рыбоохраны на право осуществления любительского и спортивного

рыболовства при условиях специального использования водных живых

ресурсов на специально определенных для этой цели водоемах (их

участках);

природно-заповедный фонд - участки суходола и водного

пространства, природные комплексы и объекты которых имеют особую

природоохранную, научную, эстетическую, рекреационную и другую

ценность и охраняются как национальное достояние, относительно

которого устанавливается особый режим охраны, воссоздание и

использование;

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны

соответствующей ширины вдоль речки, моря, вокруг водоемов, на

которой установлен более строгий режим хозяйственной деятельности,

чем на остальной территории водоохранной зоны;

загрязняющее вещество - вещество, которое вызывает ухудшение

качества воды;

маломерные суда - плавсредства, которые не подлежат надзору

классификационного общества судовладельца;

мелиоративный лов - изъятие определенного количества

отдельных видов водных живых ресурсов с целью количественной и

качественной оптимизации их состава и улучшения состояния водных

экосистем;

воды трансграничные - водные объекты, которые расположены на

границе или пересекают границы по меньшей мере двух стран;

бьеф - участок речки, который расположен выше или ниже от

водоподпорного сооружения (дамбы).

3. Общие положения

3.1. Любительский и спортивный лов рыбы и водных

беспозвоночных для собственных потребностей разрешается всем

гражданам Украины, иностранцам, а также лицам без гражданства во

всех водоемах Украины, за исключением вылова в водоемах

природно-заповедного фонда, прудовом и других рыборазводных

хозяйствах, водоемах, специальное использование которых ограничено

(питьевые, технические, лечебные и другие), водоемах, где лов или

добывание (далее - лов) запрещены этими Правилами рыболовства.

3.2. Любительское и спортивное рыболовство (далее -

любительское рыболовство) на водоемах общего пользования

осуществляется безоплатно и без предоставления специальных

разрешений.

3.3. Любительское рыболовство на отдельных водоемах или их

участках (далее - водоемы) в местах концентрации (скопления) рыб,

водных беспозвоночных осуществляется на основах их специального

использования по специальным разрешениям органов рыбоохраны.

3.4. Водоемы и условия использования водных живых ресурсов

для любительского рыболовства определяются органами рыбоохраны

на основании научно-биологических обоснований.

( Абзац 1 пункта 3.4 с изменениями, внесенными согласно

Приказу Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

На отдельных водоемах, где научно-исследовательские

организации не проводят исследования, обоснованные предложения

относительно определения водоемов для любительского рыболовства

вносятся ихтиологическими службами органов рыбоохраны.

3.5. Разрешение на право осуществления любительского

рыболовства на основах специального использования водных живых

ресурсов выдаются органами рыбоохраны.

3.6. За выдачу разрешений взыскивается плата, размер которой

устанавливается Укргосрыбхозом по согласованию с Минфином.

( Пункт 3.6 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

3.7. Нормативы платы за вылов рыбы в порядке осуществления

специального использования водных живых ресурсов устанавливаются

Кабинетом Министров Украины.

3.8. Водоемы можно предоставлять в установленном

законодательством порядке общественным организациям для

осуществления любительского рыболовства на договорных основах.

3.9. Общественные организации, которые объединяют граждан,

занимающихся любительским рыболовством, действуют на основании

своих уставов (положений), этих Правил рыболовства и в

соответствии с законодательством Украины.

3.10. Для создания благоприятных условий любительского

рыболовства и предоставления соответствующих услуг

рыболовам-любителям на изолированных водоемах местного значения

или участках таких водоемов могут создаваться в установленном

законодательством порядке культурные рыбные хозяйства (далее -

КРГ).

Создаются такие хозяйства по согласованию с органами

рыбоохраны. Распоряжение этими водоемами осуществляется в

соответствии со статьей 8 Водного кодекса ( 213/95-ВР ).

Режим любительского рыболовства в КРГ устанавливается

пользователями этих хозяйств.

Правила рыболовства на водоемы КРГ не распространяются.

Размер платы за лов рыбы в КРГ устанавливается пользователями

этих хозяйств.

Пользователями (учредителями) КРГ могут быть физические или

юридические лица всех форм собственности.

3.11. На водоемах, определенных для любительского

рыболовства, запрещается промышленное рыболовство.

На таких водоемах, как исключение, разрешается проведение

отлова старшевозрастных групп рыб, мелиоративного и контрольного

лова водных живых ресурсов, отлова рыбы с целью предотвращения ее

гибели, заготовки плодников для рыборазведения.

Лов отмеченных водных живых ресурсов осуществляется постоянно

или временно в порядке их специального использования.

3.12. Объектами любительского рыболовства могут быть любые

виды рыб и водных беспозвоночных, за исключением видов, вылов

которых запрещен этими Правилами рыболовства.

3.13. Граждане, которые занимаются любительским рыболовством,

обязаны:

выполнять требования этих Правил рыболовства;

поддерживать надлежащее санитарное состояние водоемов, не

оставлять на берегах водоемов и на льду мусор и другие отходы, не

допускать засорение и загрязнение водоемов иным образом;

иметь при себе документы, которые дают право на рыболовлю на

отдельных водоемах, где внедрен лов рыбы по разрешениям, и

предъявлять их работникам органов рыбоохраны или других

уполномоченных на то органов по их требованию;

не допускать повреждения указателей, щитов и других знаков,

установленных на водоемах и на их берегах.

3.14. Запрещается:

применять без разрешения органов рыбоохраны новые орудия и

способы лова, которые не предусмотрены этими Правилами

рыболовства;

находиться на водоеме или вблизи его со взрывчатыми и

ядовитыми веществами, а также - с орудиями лова, применение

которых в данное время и в этом месте запрещено, а также хранить

запрещенные орудия лова на водоемах или вблизи них;

продажа физическими и юридическими лицами, которые не имеют

на это разрешения, сеточных материалов, орудий лова и

приспособлений к ним, применение которых запрещено правилами

рыболовства;

продажа или скупка рыбы, икры и водных беспозвоночных и

продуктов их переработки без наличия документа, который

подтверждает законность их приобретения, и сертификата качества;

мойка в рыбохозяйственных водоемах или в их прибрежных

полосах транспортных средств, а также проведение работ, которые

негативно влияют на состояние водоемов;

остановка плавсредств в запрещенных для рыболовства местах,

за исключением остановок около населенных пунктов и случаев

конечной потребности (шторм, туман, авария и тому подобное);

организация соревнований по рыболовству в период нереста

рыбы;

передвижение автотранспортных средств, кроме тех, которые

принадлежат природоохранительным и правоохранительным органам, по

льду рыбохозяйственных водоемов в период ледостава (за исключением

специально оборудованных ледовых трасс);

передвижение плавсредств в запрещенных для рыболовства зонах

(за исключением установленных судовых ходов), а на участках,

объявленных органами рыбоохраны нерестилищами в период нереста -

всех плавучих средств, кроме судов специально уполномоченных

органов, которые осуществляют охрану водных живых ресурсов;

лов морских млекопитающих, рыбы и других водных живых

ресурсов, занесенных в Красную книгу Украины;

вывоз (вынос) рыбы, раков и других водных живых ресурсов в

количестве, которое превышает суточную норму лова, или запрещенных

к лову правилами рыболовства;

изъятия с воды орудий лова, которые принадлежат другим лицам,

и объектов лова, которые есть в этих орудиях и тому подобное;

проведение без согласования с органами рыбоохраны и без

разрешения Минэкобезопасности акклиматизации (реаклиматизации),

переселение и разведение новых для фауны Украины или генетически

измененных водных живых ресурсов, зарыбления водоемов и тому

подобное.

3.15. Запрещается лов водных живых ресурсов:

с применением взрывчатых и ядовитых веществ, элекротока,

колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия (за

исключением гарпунных ружей для подводной охоты), промышленных и

других орудий лова, изготовленных с сеточноснастевых или других

материалов всех видов и наименований, а также - способом багрения,

сооружения гатей, запруда и спускания воды с рыбохозяйственных

водоемов;

в каналах теплоэнергоцентралей, подводных и сбрасывающих

каналах электростанций;

в подводных и магистральных каналах, отводах

рыбохозяйственных и мелиоративных систем, в шлюзовых каналах и

тому подобное;

в новообразованных водохранилищах (до особого распоряжения);

с незарегистрированных плавсредств или таких, которые не

имеют на корпусе четкого регистрационного номера (за исключением

гребных лодок);

с лодок или других плавсредств на промышленных участках,

закрепленных за пользователями водных живых ресурсов, а также на

расстоянии от берега более чем 3 км в Черном море и 1,5 км - в

Азовском море;

в верхних бьефах плотин на расстоянии ближе чем за 500

метров, в нижних - на расстоянии в границах, установленных п.4.13

этих Правил рыболовства;

вблизи городов, которые охраняются, в пределах режимных зон

охраны;

в радиусе 500 метров вокруг рыборазводных хозяйств;

в водоемах рыборазводных и товарных рыбных хозяйств;

на водоемах, которые расположены в зоне эвакуации

(отчуждения) на территориях, радиактивно загрязненных вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС;

на зимовальных ямах;

со льда на участках водоемов, закрепленных за рыбодобывающими

организациями - на расстоянии более чем в 500 метрах от берега;

на водоемах, которые не определены органами рыбоохраны как

такие, на которых разрешено любительское рыболовство;

в темное время суток (позже часа от заката солнца и раньше

часа до его восхода) с лодок и других плавучих средств в Черном и

Азовскому морях;

без наличия соответствующих документов, дающих право на

осуществление лова в отдельных водоемах.

( Пункт 3.15 дополнен абзацами согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4. Осуществление любительского рыболовства

4.1. Любительский лов рыбы, других водных живых ресурсов

осуществляется:

на водоемах общего пользования - бесплатно;

на водоемах, предоставленных общественным объединением для

организации любительского рыболовства:

членам таких объединений - по их членским билетам;

другим гражданам - по платным отловочным карточкам, которые

выдаются этими объединениями. Стоимость таких карточек

устанавливается общественными объединениями по согласованию с

финансовыми органами Автономной Республики Крым или

соответствующей области и с органами рыбоохраны;

на водоемах, где введено платное рыболовство, лов с берега, с

лодок или со льда - по платным разрешениям, которые выдаются

органами рыбоохраны.

Установление платы за рыболовство с берега допускается только

на реках, площадь водосбора которых не превышает 50 тыс.

квадратных километров.

Право бесплатного рыболовства на водоемах, где введено

платное рыболовство, а также на тех, которые закреплены за

общественными объединениями, предоставляется (при наличии

соответствующего удостоверения):

инвалидам I и II групп;

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС I и II

категорий, а также детям до 16 лет.

Любительский лов рыбы, других водных живых ресурсов, за

исключением видов, перечисленных в п.4.10 этих Правил рыболовства,

в летний период, в сроки от вскрывания льда и до ледостава (за

исключением запрещенного нерестового периода), разрешается:

4.1.1. На водоемах общего пользования - с берега или с лодки,

удочками всех видов с общим количеством крючков не больше пяти на

рыболова, и спиннингом.

( Пункт 4.1.1 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.1.2. На водоемах, на которых введено платное рыболовство:

с берега или с лодки удочками всех видов с общим количеством

крючков не больше десяти на рыбака и спиннинг.

( Пункт 4.1.2 изложен в редакции Приказа Минагрополитики

N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.1.3. На водоемах, предоставленных общественным объединением

для организации любительского рыболовства:

членам общественных объединений по их членским билетам с

берега и лодок удочками всех видов с общим количеством крючков не

больше десяти на рыболова и спиннингом;

другим лицам - запрещается;

лица, перечисленные в пункте 4.1.2 этих Правил рыболовства,

имеют право на безоплатный лов рыбы с берега и лодки.

4.1.4. Детям до 16 лет самостоятельный лов рыбы разрешается

только с берега.

( Пункт 4.1 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.2. Любительский лов рыбы в зимний период (от ледостава до

вскрывания льда) разрешается зимними удочками с блесной

вертикального блеснения с крючком не больше N 10, мормышкой,

наживной и живцовой снастями с общим количеством крючков:

на водоемах общего пользования, а также тех, которые

закреплены за общественными объединениями - не больше пяти на

рыболова;

на водоемах, где введено платное рыболовство - не больше

десяти на рыболова.

4.3. Подводная охота на рыб позволяется:

гарпунными ружьями без применения аквалангов и других

автономных дыхательных приборов:

на участках водоемов, определенных органами рыбоохраны для

проведения любительского рыболовства;

при наличии удостоверения подводного охотника.

Подводная охота осуществляется с обязательным соблюдением

требований этих Правил рыболовства относительно сроков, мест лова,

нормы вылова, наличия документов на право лова, уплаты за

разрешения и водные живые ресурсы.

( Пункт 4.3 в редакции Приказа Минагрополитики N 229

( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.4. В нерестовый запретный период любительское рыболовство

может быть разрешено органами рыбоохраны на специально

определенных участках водоемов одной поплавочной или донной

удочкой с одним крючком и спиннингом с берега.

4.5. Лов беспозвоночных разрешается:

всех беспозвоночных - ручным собиранием, а также:

креветок, гамаруса, мотыля - одной подсаком с диаметром не

больше 70 см;

мотыля - одной ручной драгой с диаметром не больше 70 см без

применения механических устройств;

мидии, красноногого моллюска рапана - щипцами, подсаком с

диаметром не больше 70 см, подводным ловом без применения

аквалангов и других автономных дыхательных приборов;

раков - раколовкой-"хапкой" с диаметром не больше 70 см и

ячейкой не больше 22 мм, леской с приманкой и рогаткой;

"расщепом" - не больше пяти снастей на ловца.

Запрещается лов раков в нерестовый период, во время линьки и

вынашивания икры, а также в темное время суток (позже часа от

заката солнца и раньше часа до его восхода) с применением

подсветки.

Сроки запрещения на ловлю раков устанавливаются местными

органами рыбоохраны и доводятся до ведома населения через средства

массовой информации.

( Пункт 4.5 в редакции Приказа Минагрополитики N 229

( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.6. Разрешается одному лицу вылов за одни сутки пребывания

на водоеме таких видов в таких количествах:

|Объекты лова | Водоемы |Водоемы, закрепленные за обществен-|

|(добычи) | общего |ными объединениями, а также те, где|

| |пользования |введено платное рыболовство |

| -+ --+ --|

|рыба (кг) | 3 | 5 |

|раки (шт) | 30 | 50 |

|мидии (кг) | 5 | 8 |

|рапана (шт) | 10 | 20 |

|креветки (кг)| 1 | 2 |

Вывоз с водоема рыбы и беспозвоночных - как в свежем, так и в

обработанном виде, - независимо от срока пребывания на водоеме

разрешается в размере не больше суточной нормы, за исключением

случаев, когда вес одной рыбины превышает установленную норму

вылова.

( Последний абзац пункта 4.6 исключен согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.7. Применение живой насадки - живца на рыбацких снастях

разрешается с числа тех видов рыб, которые не перечислены в

приложении этих Правил рыболовства.

Отлов живца разрешается на водоемах подсакой диаметром не

больше 100 см или "хваткой" ("пауком") размером 1х1 м с летком

сеточного полотна не больше 10 мм.

4.8. Централизованная заготовка живца и кормовых организмов

для аквариумного рыборазведения с целью их реализации

осуществляется по специальным разрешениям, которые выдаются

органами рыбоохраны за плату, в соответствии с постановлением

Кабинета Министров Украины от 07.02.2000 N 231 ( 231-2000-п ).

( Пункт 4.8 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

4.9. Лов водных беспозвоночных (мотыль, гамарус,

волохокрилец, дафния, циклоп, артемия и другие виды) разрешается

бесплатно, на водоемах общего пользования, на отведенных органами

рыбоохраны участках для применения как наживки при рыболовле или

для потребностей аквариумного рыборазведения в количестве не

больше 0,1 кг на ловца за сутки.

4.10. Запрещается любительский лов таких видов водных

млекопитающих, рыб и водных беспозвоночных:

- дельфинов, тюленей, всех видов осетровых и их гибридов,

лосося, камбалы-калкана (в Черном море), вырезуба, кутума, шемаи

(в Черноморском регионе), речной миноги, форели, хариуса, чопа,

рыбца обыкновенного, усача (кроме нижнего Днепра), минька, всех

видов крабов, устриц и других видов, занесенных в Красную книгу

Украины.

4.11. Запрещается лов рыбы и водных беспозвоночных, меньше

размеров, указанных в приложении этих Правил рыболовства.

4.12. Максимально разрешенный прилов рыб и раков, меньше

установленного размера, допускается всеми видами разрешенных этими

Правилами рыболовства любительских орудий лова согласно подсчету

поштучно, не больше 30 % от общего улова по видам, указанным в

приложении этих Правил рыболовства.

4.13. Запрещается лов рыбы, добывание водных животных в

течение всего года:

4.13.1. В Черном море с лиманами и низовьями речек:

а) перед устьем р. Дунай на участках шириной 1 км в обе

стороны от каждого рукава и устья, отсчитывая от середины

фарватера, на 5 км вглубь моря, а также непосредственно в р. Дунай

и Стенсовско-Жебриянских плавнях в акваториальных пределах

Дунайского биосферного заповедника;

б) в Днестровском лимане:

- перед устьями речек Днестр и Турунчук на расстоянии 2 км

вправо и влево от устьев и на 2 км в сторону лимана;

- на участке от устья реки Турунчук вдоль западного берега до

города Белгород-Днестровский на расстоянии 1 км вглубь лимана;

- перед устьем, которое соединяет Днестровский лиман с морем

- на расстоянии 1 км в обе стороны от устья, на 2 км вглубь моря и

на 1 км вглубь приморской части Днестровского лимана от

Каролино-Богазской косы и на 1 км в обе стороны от устья;

- в Карагольском заливе;

в озере Ялпуг - в верховье от автодорожного моста

Болград-Рени вниз до линии, которая соединяет северную границу

села Тополиное и противоположный берег, на 5 км от южной границы

с.Виноградовка;

в озере Кагул - от рыборасплодника рыбхоза им. Шмидта на 2 км

вдоль берега в сторону г. Рени и на 500 м вглубь озера, включая

пролив Русский;

в озере Кугурлуй - от канала Тобачел Ренийского района,

включая районы плавней Каприцы, Голубова Скала, Шурой, а также

канал "Георгий Запша" до выхода в озеро Кугурлуй и вглубь водоема

на 200 м;

в верховьях Хаджибейского лимана - от линии, которая

соединяет северный край с.Щорсово с южным краем с.Жовте, до устья

р. Малый Куяльник и вглубь до южной водной границы с.Билка;

в верховьях озера Сасик - от линии, которая соединяет южные

границы поселков Борисовка и Траповка, до устьев речек Кагильник и

Сарата и вглубь этих речек до автодорожных мостов на трассе

Татарбунари - Желтый Овраг;

в) на речке Южный Буг:

на участке от плотины Олександровской ГЭС на протяжении 4 км

вниз по течению (Николаевская область);

на участке в пределах г. Первомайска от впадения р. Кодима

вниз по реке до края городской границы;

в притоке Синюха на участке от Первомайского завода

стройматериалов до впадения в р. Южный Буг;

г) на речке Днепр:

на расстоянии 10 км вниз по течению от плотины Каховской ГЭС;

на Львовской яме (на 700 м вниз и на 100 м вверх от пристани

с.Львов);

на участке ниже линии от Верхне-Касперовского маяка через

проливы на мачту Красной Хаты и далее на верховье залива Глаголь

на юг до выхода пролива Джигирка, включая Щучью Забич, и далее -

на материковый берег, и в Днепровском лимане - перед устьями реки

Днепр по линии, которая идет от устья балки около восточного края

с. Широкая Балка, через лиман в точке 4,5 км на запад от

рыбоприемного пункта в с.Рибальче, на Станиславской яме (напротив

села Станислав) и тому подобное.

4.13.2. Азовское море с лиманами и низовьями речек, в него

впадающих:

от мыса Длинный в Арабатском заливе до бухты Шелковица в

Казантипском заливе на расстоянии 8 км по береговой линии;

от села Каменское до бухты Насир в Арабатском заливе на

расстоянии 15 км по береговой линии;

от крепости до северной границы с.Соляное на Арабатской

стрелке;

от мыса Чаганы на восток до пансионата военсовхоза "Азовский"

на расстоянии 18 км по береговой линии;

от Черной горы мыса Тархан на восток до водовыпуска

очистительных сооружений г. Керчь в районе Булганацкой балки.

4.13.3. Внутренние водоемы:

в Днепровских водохранилищах:

Киевском - перед устьем р. Тетерев на участке, ограниченном

со стороны водохранилища линией, которая идет от южной границы с.

Страхолесье водной границей Днепровско-Тетеревского

гослесоохотничьего хозяйства до северной границы с.Сухолучье по

реке Тетерев до с.Приборск.

Каневском:

- на расстоянии 5 км вниз от дамбы Киевской ГЭС;

- в заливе "Русло" вниз, от дамбы до гати;

- в заливе "Галерное" на всей акватории.

Кременчугском:

- на расстоянии 5 км ниже от дамбы Каневской ГЭС до створа

пристани "Тарасова гора";

- верхний вход к урочищу "Озеро Кривое";

- в Роском ихтиологическом заказнике в границах: от устья

речки Рось до с. Межирич с заливами и заводями;

( Пункт 4.13.3 дополнен абзацем согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- в заливах:

Сульском - от острова "Жовнинская круча" - село Мозолиевка

вверх до устья речки Сула;

Цибульницком - от острова "Московская гора" траверзой на

противоположный берег и вверх до устья речки Цибульник;

- перед устьем речки Малиновка на расстоянии 500 м от устья в

обе стороны и вглубь водохранилища;

- в Липовском государственном орнитологическом заказнике в

границах: от железнодорожного моста вверх параллельно судновому

ходу, вдоль левого берега на расстоянии 400 м за острова Копыловы

и далее в направлении с.Кедина Гора;

Днепродзержинском:

- на расстоянии 10 км вниз от дамбы Кременчугской ГЭС;

- в отроге реки Псел от нижнего окончания острова Волчек в

районе бывшего села Редуты вверх, параллельно судновому ходу, на

русловый маяк около устья р. Псел и до створа N 9;

- в Ворсклянском заливе - по линии: Кишеньковское лесничество

- с.Великий Курган, от него - на левый берег (бывшее

с.Веремеевка), далее вверх до шоссейного моста на трассе

"Светлогорск - Кобеляки" около с.Лучки.

Днепровском:

- на расстоянии 5 км - вниз от дамбы Днепродзержинской ГЭС до

автодорожного моста в г. Днепродзержинске;

- в балке Большая Осокоровка - от устья на створе,

ограниченном насосной станцией водопровода "Днепр - Западный

Донбасс" - траверзой на противоположный берег вверх по течению до

трассы "Москва-Симферополь", включая все балки и заливы;

- в балке Вороной - от с.Марьевка Синельниковского р-на -

вниз по течению, включая острова Большой и Малый Махорет с

прилегающими участками шириной 50 м.

Каховском:

- на участке от дамбы Днепровской ГЭС по старому и новому

руслам до железнодорожного моста через водохранилище в г.

Запорожье, за исключением участка по старому руслу р. Днепр, от

гранитного карьера до залива "Вирва";

в заливах:

Капуловском - от линии: мыс в с.Капуливка - мыс в

с.Олексеевка - насосная станция колхоза им. К.Маркса - вглубь

залива;

Новопавловском - от линии: мыс в районе зоны отдыха г.

Никополя, включая Зеленый остров, - западная граница пгт

Червоногригорьевка - вглубь залива;

Рогачицком - от линии: мыс в с.Рогачик - с.Сергеевка, вверх

до автострады Запорожье - Новая Каховка.

на внутренних водоемах Кучугур:

а) от восточной границы с.Ивановка до пристани Энергодар - в

500-метровой прибрежной полосе, включая Ивановские кучи и их

внутренние водоемы;

б) от линии ЛЕП до Водянского ковша в 500-метровой прибрежной

полосе, включая внутренние водоемы Водянских куч;

в) в километровой зоне вокруг Больших куч и Малых куч;

в водохранилищах:

Днестровском:

- перед устьями речек, которые впадают в Днестровское

водохранилище, - на 1 км в обе стороны от устья и вглубь

водохранилища и на 1 км от устья вверх по течению.

Ладыжинском:

- от острова в с.Сокилец до базы отдыха Винницкого

государственного политехнического университета;

- от дамбы Ладыжинской ГЭС до Паланского залива правым

берегом;

в реках:

- Конка - на участке от железнодорожного моста до

автодорожного моста автомагистрали Москва-Симферополь через эту

речку;

- Ворскла - на участке от устья до гужевого моста около

города Кобеляки;

- Псел - на участке от устья до железнодорожного моста через

эту речку около станции Потоки;

- Цибульник - на всей ее протяженности;

- Сула - на участке от устья до села Буримка правым берегом и

до с.Горошино левым берегом;

- Малиновка - на участке от устья до с.Байбузи;

- Южный Буг - на расстоянии 5 км от дамбы Гайворонской ГЭС

вниз по течению;

- Оскол - на участке от устья до дамбы Червонооскольской ГЭС;

- Сиверский Донец - на участке от села Студенок до села

Камянка Изюмского района Харьковской области;

- на участке от автодорожного моста с. Богородичное до с.

Маяки;

( Пункт 4.13.3 дополнен абзацем согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- от Райгородской дамбы до залива Мертвый Донец;

( Пункт 4.13.3 дополнен абзацем согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- на участке от дамбы ЛТЕС (г. Счастье) до устья речки Евсуг,

включая 1,5 км русла этой речки вверх по течению;

- Деркул - на участке от села Герасимовка до устья;

- Тетерев с заводью - на участке от устья до с.Приборск;

( Абзац пункта 4.13.3 исключен согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- от дамбы буферного водохранилища в с. Нагоряны вниз на

расстоянии 1 км;

- Быстрица Надворнянская - на участке от начала до с.

Пасичная Надвирнянского района;

( Абзац пункта 4.13.3 с изменениями, внесенными согласно

Приказу Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- Быстрица Солотвинская - на участке от начала до с.

Монастырчаны Богородчанского района;

( Абзац пункта 4.13.3 с изменениями, внесенными согласно

Приказу Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- Прут с притоками - в пределах территории Карпатского

Национального природного парка;

( Абзац пункта 4.13.3 в редакции Приказа Минагрополитики

N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- Черный Черемош и Белый Черемош с их притоками - на участке

от начала до села Углы Косовского района;

- Рыбница с притоками - на всей протяженности в границах

Ивано-Франковской области;

- Лимница с притоками - на участке от истока до дорожного

моста в с.Ривны;

- Чечва с притоками - на участке от истока до впадения в

Чечвинское водохранилище;

- Свича с притоками - на участке от истока до моста в г.

Выгода Долинского района;

( Абзац пункта 4.13.3 в редакции Приказа Минагрополитики

N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- Лужница с притоками - на участке от истока до дорожного

моста в с.Гошев;

- Сукиль с притоками - на участке от истока до дорожного

моста в городе Болехив;

- Десна - в ихтиологическом заказнике "Каменная гряда" -

участок на расстоянии 1 км в районе пристани г. Новгород-Сиверский

Черниговской области.

4.14. Запрещается лов рыбы, добыча водных животных на таких

водоемах в такие сроки:

4.14.1. Черноморский регион:

р. Дунай в пределах Украины - на 30 суток, на придаточной

системе украинского участка реки, включая озеро Сасик - на 60

суток (конкретные сроки устанавливаются ежегодно с учетом погодных

условий);

р. Днестр в пределах Одесской области - с 15 апреля по 5

июня, в плавневых озерах - с 15 апреля по 15 июня;

р. Днепр - от места впадения в Днепровский лиман до

запрещенного пространства Каховской ГЭС с притоком Ингулец от

устья до с.Велика Олександровка, включая придаточную систему этих

речек* - с 10 апреля по 15 июня;

_____________________________

* Примечание: в дальнейшем сроки запрещения, установленные для

речек, распространяются также на их придаточную

систему.

р. Южный Буг - от впадения в Бугский лиман до с.Голосково - с

5 апреля по 25 мая;

р. Ингул - от устья до с.Чернишовка - с 1 апреля по 30 июня.

в лиманах:

Днепровском, Бугском и Березанском - на всей акватории - с 5

апреля по 5 июня;

Днепровском - на расстоянии 1,5 км от берега вглубь лимана на

участке от нижней границы Днепровского запрещенного пространства

до Покровско-Хуторского лабаза, включая всю придаточную озерную

систему - с 6 июня по 15 июня;

Тилигульском, Григорьевском, Дофонивском, Шаболатском

(Будацком), Сухом и Тузловском - с 1 мая по 15 июня;

Хаджибейском - с 15 апреля по 15 июня;

Днестровском с прилегающими плавнями - с 15 апреля по 31

июля;

Днепровском по всей акватории - с 5 апреля по 5 июня, а на

участке от нижней границы Днепровско-Хуторского лабаза - в

полторакилометровой прибрежной зоне, включая придаточную систему -

до 15 июня;

в Кучурганском водохранилище - с 15 апреля по 15 июня;

во всех приднестровских озерах с прилегающими к ним ериками и

плавнями - с 15 апреля по 15 июня;

в озерах и устьях лиманов, которые соединяют озера и лиманы с

морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов - на расстоянии

500 м в оба стороны от устья и на 500 метров вглубь моря, озера,

лимана - с 1 апреля по 31 августа;

во всех других водоемах Одесской, Николаевской и Херсонской

областей, не указанных в этих Правилах - с 1 апреля по 30 июня;

во всех внутренних водоемах Автономной Республики Крым - с 1

апреля по 31 мая;

таких объектов лова:

- азово-черноморской кефали в море и лиманах - с 20 августа

по 10 сентября;

- сельди в р. Дунай и предустьевом пространстве Черного моря

- в сроки ступеневого запрещения;

- сельди в рр. Днестр, Турунчук и Днестровском лимане - в

сроки ступеневого запрещения;

- бычка в Черном море - с 1 мая по 15 июня;

- глосы в Черном море (кроме Каркинитского залива) и в

лиманах - с 14 февраля до 1 мая;

( Абзац пункта 4.14.1 исключен согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

- креветок - с 1 июня по 31 августа;

- мидии - с 1 июня по 30 августа.

4.14.2. Азовский регион:

во всех речках с их придаточными системами - с 1 апреля по 31

мая;

в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш:

камбалы-глосы - с 1 января по 31 мая, креветок - с 1 июля по 31

июля.

4.14.3. Регион внутренних водоемов:

на период нереста рыбы:

во всех водохранилищах, а также в озерах Волынской и

Ровенской областей - с 1 апреля по 10 июня;

( Абзац 3 пункта 4.14.3 с изменениями, внесенными согласно

Приказу Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

в речках, притоках и озерах Закарпатской области - с 25 марта

по 15 мая и с 1 сентября по 31 декабря;

р. Днестр со всеми притоками - с 1 апреля по 10 июня;

во всех других речках и их корневых водах - с 1 апреля по 20

мая, а в придаточных - с 1 апреля по 30 июня;

на зимовальных ямах - с 1 ноября до окончания зимнего периода

(перечень и границы зимовальных ям, сроки запрещения лова на

которых ежегодно утверждаются управлениями или инспекциями

рыбоохраны и доводятся до ведома населения инспекциями рыбоохраны

через средства массовой информации);

на отдельных участках в таких пределах:

в водохранилищах:

Киевском - с 1 ноября до 30 июня:

- от дамбы насосной станции на речке Ирпень на расстоянии 3

км в обе стороны и вглубь водохранилища;

Кременчугском - с 1 ноября до конца весеннего запрещения на

участке от острова Красный (48-й буй) вверх до 72-го буя шириной

по руслу Днепра 1 км;

Днепровском - с 1 марта по 31 августа:

- в балке "Гадючья" (Малышовка) от устья до вершины;

- в Самарском заливе на участке от Усть-Самарского

автодорожного моста вверх по течению до створа: мыс с.Одинковка -

Кремский залив;

- с 1 апреля по 31 августа в балках:

Малая Осокоровка - от устья до вершины балок Капустная и

Дубовая;

Вильная - от устья до поселка Отрадное.

Крачуновское - с 1 апреля по 31 августа:

- от устья речки Боковенька до с.Христофоровка;

- на речке Боковой - с 1 апреля по 31 августа, от устья до

с.Софигейковка.

С 1 ноября по 20 мая в речках:

- Десна - от Черниговского железнодорожного моста до

автодорожного моста с.Шестовица;

- перед устьями речек Снов и Убидь - в обе стороны на

расстоянии 1 км от устьев;

- Убидь - со всеми рукавами от устья до пгт Сосница.

5. Контроль за соблюдением Правил рыболовства

5.1. Контроль за соблюдением Правил рыболовства осуществляют

органы рыбоохраны и другие специально уполномоченные на то органы,

а также общественные инспекторы рыбоохраны и общественные

инспекторы по охране окружающей среды.

( Пункт 5.1 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

5.2. В систему органов рыбоохраны входят:

Главное управление охраны, воссоздания водных живых ресурсов

и регулирования рыболовства (Главрыбвод);

басейновые управления охраны, воссоздания водных живых

ресурсов и регулирования рыболовства (басейновые управления

рыбоохраны);

инспекции охраны, воссоздания водных живых ресурсов и

регулирования рыболовства (инспекции рыбоохраны);

структурные подразделения воссоздания водных живых ресурсов,

их акклиматизации.

5.3. Органы рыбоохраны, которые осуществляют охрану,

воссоздание и государственный контроль использования водных живых

ресурсов, в соответствии с законодательством, имеют право:

определять водоемы для организации любительского рыболовства,

предоставлять разрешения на его осуществление;

давать обязательные для исполнения указания (предписания) об

устранении нарушений в охране, использовании и воссоздании водных

живых ресурсов;

проверять документы на право использования водных живых

ресурсов, останавливать суда, другие плавучие и наземные

транспортные средства и в случае потребности проводить их осмотр,

а также вещей, орудий рыболовства и добытых водных живых ресурсов;

доставлять лиц, которые нарушают законодательство по вопросам

охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов, в

органы местного самоуправления и органы внутренних дел;

в установленном законодательством порядке применять

специальные средства защиты и огнестрельное табельное оружие;

изымать у лиц, которые нарушили законодательство по вопросам

охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов, орудия

лова, плавучие и транспортные средства, оборудование и предметы,

которые были орудием правонарушения, незаконно изъятые водные

живые ресурсы, а также соответствующие документы;

использовать фотографирование, звукозапись, кино- и

видеосьемку как вспомогательные средства для раскрытия нарушений

законодательства по вопросам охраны, использования и воссоздания

водных живых ресурсов и предотвращения этих нарушений;

вызывать граждан и должностных лиц для предоставления устных

или письменных объяснений в связи с нарушением ими

законодательства по вопросам охраны, использования и воссоздания

водных живых ресурсов;

составлять протоколы и в установленном порядке рассматривать

дела об административных правонарушениях законодательства по

вопросам охраны, использования и воссоздания водных живых

ресурсов;

беспрепятственно посещать предприятия, учреждения,

организации, украинские и иностранные суда, плавучие средства,

которые осуществляют добывание и переработку рыбы, других водных

живых ресурсов в зоне юрисдикции Украины, гидротехнические

сооружения (кроме запрещенной зоны и контролируемой зоны

гидроэлектротехнических сооружений, на которых установлен особый

режим охраны), а также территории природно-заповедного фонда

Украины с целью осуществления контроля за соблюдением

законодательства по вопросам охраны, использования и воссоздания

водных живых ресурсов;

( Абзац 11 пункта 5.3 с изменениями, внесенными согласно

Приказу Министерства аграрной политики N 224 ( z0817-04 ) от

15.06.2004 )

участвовать в проведении государственной экологической

экспертизы соответствующих проектов осуществления хозяйственной и

другой деятельности;

определять поа утвержденным в установленном законодательством

порядке методикам и таксам объемы убытков, причиненных рыбному

хозяйству вследствие нарушения правил рыболовства, размеры

взысканий за незаконное добывание (сбор) или уничтожение ценных

видов рыб и водных живых ресурсов;

подавать иски о возмещении убытков и потерь, причиненных

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами вследствие

нарушения законодательства по вопросам охраны, использования и

воссоздания водных живых ресурсов.

определять сроки запрещения на ловлю (добычу) водных живых

ресурсов на основе обоснований, которые направляются

научно-исследовательскими организациями.

( Пункт 5.3 дополнен абзацем согласно Приказу Минагрополитики

N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

С целью создания благоприятных условий для нереста рыбы и

воссоздания других водных живых ресурсов отмеченные сроки могут

быть перенесены на 10 дней в ту или другую сторону (в зависимости

от гидрометеорологических условий), без изменения общей

длительности периода запрещения;

разрешать в запрещенный период осуществление любительского

лова рыбы и водных беспозвоночных ограниченным количеством

определенных орудий лова, за исключением мест нереста рыбы,

зимовки или массового скопления водных живых ресурсов.

6. Ответственность за нарушение Правил рыболовства

6.1. Лица, виновные в нарушении этих Правил рыболовства,

несут ответственность в установленном законодательством порядке.

6.2. Ущерб, причиненный гражданами Украины, иностранцами и

лицами без гражданства незаконным (с нарушением Правил

рыболовства) выловом, добыванием или уничтожением ценных видов

рыб, водных беспозвоночных и водных растений в рыбохозяйственных

водоемах, возмещается нарушителями в соответствии с таксами,

утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 19

января 1998 г. N 32 ( 32-98-п ).

6.3. Применение мер административной или уголовной

ответственности не освобождает виновных лиц от возмещения в полном

объеме убытков, причиненных рыбному хозяйству вследствие нарушения

этих Правил рыболовства.

6.4. Незаконно выловленные водные живые ресурсы подлежат

изъятию в установленном законодательством порядке.

И.о. начальника Главрыбвода О.М.Степаненко

Приложение

к п.4.11 Правил любительского

и спортивного рыболовства

Минимальные размеры (в см) рыб и водных беспозвоночных,

разрешенных к вылову рыболовами-любителями

|Виды рыб и |На рыбохозяйственных водоемах в таких |

|водных |регионах: |

|беспозвоночных | |

| |внутренних| Черноморском |Азов- |

| |водоемах | --|ском |

| | | |р. Дунай с придаточной| |

| | | |системой, предустьевом| |

| | | |пространстве, оз.Сасик| |

| + -+ -+ -+ |

|Барабуля | - | 8,5| - | 8,5 |

|Берш | 28 | - | - | 25 |

|Бычок | - | 11 | - | 8 |

|Белый амур | 40 | 45 | - | - |

|Белизна | 30 | 40 | - | 35 |

|Угорь | 50 | 50 | - | - |

|Язь | 28 | 24 | 22 | 22 |

|Головень | 24 | 28 | - | - |

|Камбала-глоса | - | 15 | - | 17 |

|Карась | - | 10 | - | - |

|Карась серебристый| - | 15 | - | - |

|Катран | - | 85 | - | - |

|Кефаль | - | 20 | - | 20 |

|Кефаль-пиленгас | - | 38 | - | 33 |

|Карп | 25 | 25 | - | 25 |

|Линь | 20 | 20 | 13 | 17 |

|Лещ | 32 | 30 | 20 | 28 |

|Мерланг | - | 12 | - | - |

|Сельдь | - | 17 | 16 | 14 |

|Пидуст | 25 | 25 | - | - |

|Плотва | 18 | - | - | - |

|Пузанок | - | 11 | - | - |

|Рыбец | - | 22 | - | 22 |

|Сазан | 35 | 32 | 30 | 30 |

|Сиг | - | 25 | - | - |

|Синец | 22 | 24 | - | 24 |

|Скумбрия | - | 15 | - | 15 |

|Сом | 70 | 60 | 50 | 60 |

|Ставрида | - | 10 | - | 10 |

|Судак | 42 | 38 | 30 | 38 |

|Тарань | 18 | 18 | - | 14 |

|Толстолобик | 40 | 40 | - | 40 |

|Чехонь | 24 | 24 | - | - |

|Щука | 35 | 32 | - | - |

|Беззубка | - | 12 | - | - |

|Креветки | - | 3,5| - | - |

|Мидия | - | 5 | - | - |

|Перловица | - | 7 | - | - |

|Рак | 10 | 10 | 9 | 9 |

( Приложение 1 с изменениями, внесенными согласно Приказу

Минагрополитики N 229 ( z0819-01 ) от 21.08.2001 )

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Да, познавательно...

Значит ловля камбалы не запрещена в Чёрном море! :russian_ru: Как видно из таблицы!

Добре, а що таке Білизна?

Отбеливатель что ли? :thumbsup_still:

Если не ошибаюсь, то белизна - это одно из наименований жереха. :thumbsup_still:

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
 • 2 months later...

Были сегодня,погодка была супер,клевало так-же,правда крупная тарань до 10 утра брала.затем до вечера мелочь.

пришлось много выбросить,в целом кил 8 отборной тараньки.

Людей было чел.300.такое впечатление,что сплошные праздники у всех :drinks:

Лед не подняло,но на выходах воды по щиколотку и больше,без высоких сапог делать нечего :drinks:

до пятницы будет еще больше воды,затем на выходных морозец должен врезать и воду сгонит.

Поясните: что значит "пришлось много выбросить,в целом кил 8 отборной тарани"?

Link to comment
Share on other sites

Вроде как о мелочи шла речь.

Че то я не понял! Чел на конкретный вопрос не отвечает; д.Вова мазу тянет что-ли!?

"кил 8" ну никак не вписывается ни в какие нормы вылова( хоть мелочи, хоть "отборной").

Здесь что сайт для браков?

Где модераторы?

Link to comment
Share on other sites

Че то я не понял! Чел на конкретный вопрос не отвечает; д.Вова мазу тянет что-ли!?

"кил 8" ну никак не вписывается ни в какие нормы вылова( хоть мелочи, хоть "отборной").

Здесь что сайт для браков?

Где модераторы?

ну что тут не нятного?поймал 8 кг.отборной тарани.мелочь выбрасывал.с мелочью было-бы килограмм 12.

только нафиг она нужна?пусть растет :drinks:

Link to comment
Share on other sites

Правила рыболовства нужно читать-не более 3кг на чела,если член уоор-5кило.Размер тарани должон быть 24см от середины рыла до основания хвоста,по весу гдето около 250- 300гр.Сколько такой в улове было???.Иначе 36гр за штуку+штраф за рыбалку в запрещенной зоне-рыбалка в каналах водозаборов категорически запрещена и приравнивается к браконьерству.

Edited by Shtorm
Link to comment
Share on other sites

Правила рыболовства нужно читать-не более 3кг на чела,если член уоор-5кило.Размер тарани должон быть 24см от середины рыла до основания хвоста,по весу гдето около 250- 300гр.Сколько такой в улове было???.Иначе 36гр за штуку+штраф за рыбалку в запрещенной зоне-рыбалка в каналах водозаборов категорически запрещена и приравнивается к браконьерству.

Спасибо за поддержку!

У наших модераторов, наверное еще новогодние каникулы продолжаются!

З.Ы.Хочу предупредить старых и новых форумчан:

если не получается соблюдать правила любительского рыболовства-не надо об этом писать.

ИНАЧЕ БУДЕТЕ ОБЩАТЬСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ.

Link to comment
Share on other sites

Правила рыболовства нужно читать-не более 3кг на чела,если член уоор-5кило.Размер тарани должон быть 24см от середины рыла до основания хвоста,по весу гдето около 250- 300гр.Сколько такой в улове было???.Иначе 36гр за штуку+штраф за рыбалку в запрещенной зоне-рыбалка в каналах водозаборов категорически запрещена и приравнивается к браконьерству.

Не 24 см, а 18 см на тарань! Откуда такая инфа?

См. таблицу внизу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...p;nreg=z0269-99

Link to comment
Share on other sites

 • Администраторы

Спасибо за поддержку!

У наших модераторов, наверное еще новогодние каникулы продолжаются!

З.Ы.Хочу предупредить старых и новых форумчан:

если не получается соблюдать правила любительского рыболовства-не надо об этом писать.

ИНАЧЕ БУДЕТЕ ОБЩАТЬСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ.

Хочу принести извинения за резкость форумчан. Хотя прекрасно их понимаю. Нормы вылова превышены, и люди гордятся этим.

Модераторов особо винить тоже не стоит. Отследить все сообщения сложно. Модераторы тоже просто люди, со своими делами, проблемами и заботами.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Любительский лов незапрещен,(как и Чер.калкан,любительская ловля разрешена,промышленный вылов-нет)

Вот тут ошибочка, всё с точностью наоборот - любительская ловля калкана запрещена, а промысловый лов разрешён. :)

Link to comment
Share on other sites

Вот тут ошибочка, всё с точностью наоборот - любительская ловля калкана запрещена, а промысловый лов разрешён. :)
Это мнение укрепляется после похода вдоль прилавков рыбной торговли,но на самом деле лов камбалы незапрещенными орудиями лова разрешен, как профессионалм, так и любителям - журнал "Свит рыбалки"

post-1900-1234884947.gif

post-1900-1234884963.gif

post-1900-1234885004.gif

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...